• Dutch
  • Frisian
  • Saterfrisian
  • Afrikaans
Show all
Postposition with postpositional complement
quickinfo

There are clear cases of postpositions taking a postpositional complement. In such cases, the complement to the hierarchically lower postposition may be an Noun Phrase (NP) built on the noun kant direction. The postposition út out normally denotes a path from a source, as in the following example:

1
De trein jaget Swol út
the train rushes Swol out
The train rushes out of Swol

It may combine with the noun kant direction to denote a path to a goal (see postposition with NP complement and postposition + postpositional phrase), as in the following example:

2
De trein jaget de Swolster kant út
the train rushes the Swol area out
The train rushes into the direction of Swol

These two may combine with the postposition wei away to denote a path from a source again:

3
De trein jaget de Swolster kant út wei
the train rushes the Swol area out away
The train rushes away from the direction of Swol

Extraction is allowed from complex postpositional phrases.

extra
Literature

More details can be found in Hoekstra (2003), Hoekstra (1986), Hoekstra (2011) and Hoekstra (2011).

readmore

More details about postposition with postpositional complement can be found by following the corresponding links:

References
  • Hoekstra, Eric2003De Swolster kant út weiFriesch Dagblad15-03Taalgenoat en taalgeniet 38
  • Hoekstra, Jarich1986Kom fan dat dak ôfFriesch Dagblad20-12Taalsnipels 14
  • Hoekstra, Jarich2011The Path is the Goal. On the goal postposition út in Modern West FrisianNouwen, Rick & Elenbaas, Marion (eds.)Linguistics in the Netherlands 2011Amsterdam; Philadelphia38-49
  • Hoekstra, Jarich2011Jonge kearels komme sjongende de himmen út wei. Rjuchting as ferhâldingswurdobjekt en komplekse ferhâldingswurdkloften yn it FryskUs wurk: tydskrift foar Frisistyk60158-193
printreport errorcite